ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562   ในส่วนของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  มีผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ  2562   ได้คะแนน 54.65  อยู่ในระดับ  E

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

0