รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร.1)

Posted by:

สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 เมษายน 2562)

สขร1. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม

สขร1. งานจัดซื้อวัสดุทั่วไป

สขร1. งานจ้างทั่วไป

0

Add a Comment