อบต.หนองคู ออกเวที่ประชาคมหมู่บ้านเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

Posted by:

อบต.หนองคู ออกเวที่ประชาคมหมู่บ้านเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

ระหว่างวันที่ 2- 11 มีนาคม 2563  

วันจันทร์ ที่  2  เดือน มีนาคม 2563

จุดที่ 1 บ้านโนนมะเกลือ  หมู่ที่ 3

จุดที่ 2 บ้านโนนชาด     หมู่ที่ 7

วันอังคาร  ที่  3 เดือน มีนาคม 2563

จุดที่ 1 บ้านโนนเขวา  หมู่ที่ 11

จุดที่  2 บ้านหนองแต้น้อย  หมู่ที่ 2

วันพุธ  ที่  4 เดือน มีนาคม 2563

จุดที่ 1 บ้านหนองป้าน หมู่ที่ 4

 

จุดที่  2 บ้านหนองป้าน  หมู่ที่ 14   

วันพฤหัสบดี  ที่  5  เดือน มีนาคม 2563

จุดที่ 1 บ้านโพนทอง  หมู่ที่ 1 

จุดที่  2 บ้านโพนทอง  หมู่ที่ 12

วันจันทร์  ที่  9 เดือน มีนาคม 2563

จุดที่ 1 บ้านเหล่าจั่น  หมู่ที่ 5 

จุดที่  2 บ้านเหล่าจั่น  หมู่ที่ 13  

วันอังคาร  ที่  10 เดือน มีนาคม 2563

จุดที่ 1 บ้านร่วมใจ 2  หมู่ที่ 9  

จุดที่  2 บ้านหนองโนทับม้า  หมู่ที่ 6

วันพุธ  ที่  11 เดือน มีนาคม 2563

จุดที่ 1 บ้านขี้เถ้า  หมู่ที่ 8  

จุดที่  2 บ้านน้อยหนองแวง หมู่ที่ 10 

 

0

Add a Comment