รายงานการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี

Posted by:

รายงานการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565

รายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2564

0

Add a Comment