รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

Posted by:

สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม  2564

สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2565

สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2565

สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2565

สขร.1 ประจำเดือน พฤศภาคม 2565

สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2565

สรุป สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2565

 

0