สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

Posted by:

สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม  2563

สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2564

สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2564

สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2564

สขร.1 ประจำเดือน พฤษาภาคม 2564

สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2564

สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2564

สรุป สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564

 

0