โครงการจัดทำแผนชุมชนระดับตำบล

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูร่วมกับพัฒนาการอำเภอนาดูน  และประชาชนในตำบลหนองคู ร่วมกันจัดทำแผนชุมชนระดับตำบล เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆของชุมชนเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

0