การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 2564-2566

Posted by:

ปรับปรุงครั้งที่ 1

1. ปกแผนอัตรากำลัง(ปรับปรุงแผน)

2. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1

3. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล

4.ประกาศ โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที

5.ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี (ปี 2564 -2566) ฉบับปรับปรุง

ปรับปรุงครั้งที่ 2

1. ปกแผนอัตรากำลัง(ปรับปรุงแผน)

2. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2

3. ภาระค่าใช้จ่ายตาม ข้อ 9

4.ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี (ปี 2564 -2566) ฉบับปรับปรุง

 

ปรับปรุงครั้งที่ 3

1. ปกแผนอัตรากำลัง(ปรับปรุงแผน)

2. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3

3.ภาระค่าใช้จ่ายตามข้อ 9

4.ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี (ปี 2564 -2566) ฉบับปรับปรุง

 

 

 

0