1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

โครงสร้างพื้นฐานพร้อม  สิ่งแวดล้อมต้องรักษา  การศึกษาก้าวไกล  ห่วงใยคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมเพียงการจัดการ  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

  1. พันธกิจ (MISSION)

1).  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง

2).  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตร

3).  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน  ไฟฟ้า  ประปา

4).  ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5).  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1).  ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึงตนเองได้

2).  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานในการทำอาชีพการเกษตร

3).  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน  ไฟฟ้า  ประปาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

4).  ประชาชนมีความรู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบัน

5).  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบูบบูรณาการและมีส่วนร่วม

 

สัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

lnw

นโยบายการพัฒนาของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูไว้ ดังนี้

1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1)  ก่อสร้างถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนดินเพื่อการเกษตร  และถนนปลอดฝุ่น  ขยายประปาหมู่บ้าน  ขยายเขตไฟฟ้า

  1. นโยบายด้านการพัฒนาคน เศรษฐกิจ  สังคม

1)  จัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้ในเขตตำบลหนองคูให้ได้รับอย่างทั่วถึง  ด้วยความเป็นธรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง  เพื่อให้มีรายเสริมหลังฤดูการทำนา

 

 

  1. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1) จัดให้มีหน่วยอาสากู้ชีพ  รถกู้ชีพของ  อบต  หนองคู  จัดสวัสดิการให้กับ  อปพร  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเพื่อให้มีศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

2) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม  อสม  ให้มีขีดความสามารถในการทำงานมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3) จัดให้มียารักษาและป้องกันโรคทั้งในคนและสัตว์เลี้ยง

  1. นโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                 

1) ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนทุกช่วงชั้นในเขตพื้นที่ตำบลหนองคูเพื่อ พัฒนา การศึกษาให้ได้มาตรฐาน

2) จัดทุนการศึกษาให้กับเด็กที่เรียนดีแต่ยากจน

3) จัดทุนการศึกษาให้แกเด็กที่มีมารยาทดี

4) จัดทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ช่วยเหลือสังคม

5) ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณี  12  เดือน และกิจกรรมทางศาสนา

6) ส่งเสริมสนับสนุนให้ความสำคัญกับสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ สัปดาห์วันผู้สูงอายุแห่งชาติ  เพื่อ ปลูกจิตสำนึกให้กับบุตรหลานให้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้ให้กำเนิดเพื่อให้เป็น วัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อกันไป

  1. นโยบายด้านการพัฒนาการเกษตร

1)  พัฒนาพื้นที่การเกษตร  โดยจัดและส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ

2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เองเพื่อเป็นการลดต้นทุน

3)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจและปลูกผักปลอดสารพิษ  เพื่อบริโภคและจำหน่าย

  1. นโยบายด้านการพัฒนาการกีฬา

1)  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด  เป็นประจำอย่างต่อเนื่องและจัดจัดให้มีอุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน

2)  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมกีฬาประจำหมู่บ้าน  เพื่อพัฒนาศักยภาพของการกีฬาในหมู่บ้านให้สูงขึ้นและที่สำคัญเพื่อให้เยาวชนได้มีสุขภาพที่แข็งแรงซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา