สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประวัติขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ตำบลหนองคู ตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2411 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้รับยกฐานะจากสภาตำบลหนองคู จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป  เล่มที่  113   ตอนพิเศษ  52  ง         ลงวันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2539   มีผลบังคับในวันที่ 22 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540 

สภาพทั่วไป

ลักษณะ/ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เป็นตำบลหนึ่งในเก้าตำบลของอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  ห่างจากที่ว่าการอำเภอนาดูน เป็นระยะทาง   7   กิโลเมตร

          ปัจจุบันที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ตั้งอยู่ บ้านหนองป้าน หมู่ที่  4 ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  สำหรับเป็นสถานที่ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ  ดังนี้

 ewwererwer

 

ทิศเหนือ           ติดต่อกับตำบลหวาย และตำบลนาข่า  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

ทิศใต้               ติดต่อกับตำบลนาดูน ตำบลดงดวน  ตำบลดงยาง  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลดงยาง       อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

เนื้อที่

ตำบลหนองคู  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ   36.07   ตารางกิโลเมตร หรือ   ประมาณ  22,546  ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลหนองคู  มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูงและมีความลาดชันเล็กน้อยในบางพื้นที่ ลักษณะดินเป็นดินปนทรายการ

ปกครอง

ตำบลหนองคู   มีหมู่บ้านในเขตการปกครองจำนวน  14  หมู่บ้าน    ดังนี้

หมู่ที่  1 บ้านโพนทอง                 หมู่ที่ 6  บ้านหนองโนทับม้า          หมู่ที่ 11 บ้านโนนเขวา

หมู่ที่  2 บ้านหนองแต้น้อย  หมู่ที่ 7  บ้านโนนชาด                หมู่ที่ 12 บ้านโพนทอง

หมู่ที่  3 บ้านโนนมะเกลือ           หมู่ที่ 8  บ้านขี้เถ้า                   หมู่ที่ 13 บ้านเหล่าจั่น

หมู่ที่  4 บ้านหนองป้าน               หมู่ที่ 9  บ้านร่วมใจ 2               หมู่ที่ 14 บ้านหนองป้าน

หมู่ที่  5 บ้านเหล่าจั่น                หมู่ที่10  บ้านน้อยหนองแวง

ประชากร

ตำบลหนองคู มีจำนวนประชากร 4,249 คน เป็นชาย  2,050 คน หญิง 2,199 คน