สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  ร้อยละ  90  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม    และร้อยละ  10  ประกอบอาชีพอื่นๆ  เช่น   เป็นเจ้าของกิจการขนาดกลาง  ขนาดเล็กบางส่วน  ค้าขาย  รับจ้าง   รับราชการ  ฯลฯ