สภาพสังคม

การศึกษา

–  โรงเรียนประถมศึกษา                         5        แห่ง

–   โรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา                1        แห่ง

–   ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์            3        แห่ง

–   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน               9        แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

–    วัด/สำนักสงฆ์                              8        แห่ง

การสาธารณสุข

–   สถานีอนามัยประจำตำบล                    2        แห่ง

–   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                 100      ร้อยละ

–   ศูนย์สาธารณสุขหมู่บ้าน                      14       แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

–   ป้อมตำรวจ                                 1        แห่ง