การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

สภาพถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนหินคลุกและถนนดิน  และมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บางหมู่บ้านถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเกือบทุกสายเป็นถนนลูกรังปนดินทราย  สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อการสัญจรไปมาของราษฎรในตำบลเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง

การโทรคมนาคม

–    โทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน        จำนวน             15       เครื่อง

–    วิทยุสมัครเล่น           จำนวน             20       เครื่อง

การไฟฟ้า

ตำบลหนองคู มีจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง                  14       หมู่บ้าน

การประปา

ตำบลหนองคูมีน้ำประปาบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โดย อบต.ได้สนับสนุนกิจการประปา  ในรูปแบบประปาหมู่บ้านซึ่งยังต้องการการพัฒนาในด้านคุณภาพและปริมาณน้ำ   ให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการใช้ในหมู่บ้านและมีความสะอาดจนสามารถดื่มได้ต่อไป  มีประปาภายในเขตตำบลดังนี้

หมู่ 1 หมู่ 12                จำนวน  1  แห่ง              ใช้ร่วมกัน 1  แห่ง

หมู่ 2 หมู่ 7 หมู่ 11                   จำนวน  1  แห่ง              ใช้ร่วมกัน  1  แห่ง

หมู่ 3                       จำนวน  1  แห่ง              ใช้ได้  1  แห่ง

หมู่ 4 หมู่ 10 หมู่ 14        จำนวน  1  แห่ง              ใช้ร่วมกัน  1  แห่ง

หมู่ 5                       จำนวน  1  แห่ง              ใช้ได้  1  แห่ง

หมู่ 6                       จำนวน  1  แห่ง              ใช้ได้  1  แห่ง

หมู่ 8                       จำนวน  1  แห่ง              ใช้ได้  1  แห่ง

หมู่ 9                       จำนวน  1  แห่ง              ใช้ได้  1  แห่ง

หมู่ 13                      จำนวน  1  แห่ง              ใช้ได้  1  แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ

–     ลำน้ำ/ลำห้วย                    จำนวน     3  สาย

–     บึง  หนองน้ำ และอื่นๆ          จำนวน   19  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

–  ฝายน้ำล้น       12       แห่ง      –  บ่อน้ำโยก       12       แห่ง

–  บ่อน้ำตื้น          3      แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ทรัพยากรป่าไม้ เขตป่าสงวน บ้านโพนทอง

ทรัพยากรป่าไม้ เขตป่าสงวน บ้านหนองโนทับม้า

ทรัพยากรป่าไม้ เขตป่าสงวน บ้านเหล่าจั่น

มวลชนจัดตั้ง

–    อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)    จำนวน   100  นาย

ศักยภาพในตำบล

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

(1)   จำนวนบุคลากร                                 จำนวน   35       คน

–    ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      8        คน

–    ตำแหน่งในส่วนกองคลัง                               6        คน

–    ตำแหน่งในส่วนกองช่าง                               4        คน

–    ตำแหน่งในส่วนสวัสดิการสังคม                                  2        คน

–    ตำแหน่งในส่วนการศึกษา ฯ                                     11         คน

–    ตำแหน่งในส่วนสาธารณสุข                                      1          คน

–    ตำแหน่งในส่วนส่งเสริมการเกษตร                      1          คน

  • ระดับการศึกษาของบุคลากร
  • มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา           2        คน
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                    6        คน
  • อนุปริญญา                    –         คน
  • ปริญญาตรี                    21       คน
  • ปริญญาโท                    6        คน
  • ปริญญาเอก                                                 –         คน

 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

การรวมกลุ่มของประชาชน

จำนวนกลุ่มทุกประเภท 4 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม

(1). กลุ่มอาชีพ  8  กลุ่ม  คือ

–  กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่      7   กลุ่ม  ได้แก่  หมู่ที่ 1,3,6,8,9,11,14

–  กลุ่มปุ๋ยอินทรีชีวภาพอัดเม็ด           3  กลุ่ม ได้แก่    หมู่ที่ 1,4,10

–  กลุ่มเพาะเห็ดฟาง            3   กลุ่ม  ได้แก่  หมู่ที่ 2,8,14

–  กลุ่มเลี้ยงสุกร            1   กลุ่ม  ได้แก่   หมู่ที่ 12

– กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง     1   กลุ่ม  ได้แก่   หมู่ที่ 5

– กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม   2  กลุ่ม  ได้แก่  หมู่ที่ 7,12

– กลุ่มทำขนมจีน             1   กลุ่ม  ได้แก่   หมู่ที่ 10

– กลุ่มจักสาน                   1   กลุ่ม  ได้แก่          หมู่ที่ 11

– กลุ่มเลี้ยงไก่พันธ์ไข่         1   กลุ่ม  ได้แก่   หมู่ที่ 1

(2). กลุ่มอาชีพสตรีแม่บ้าน  14 กลุ่ม  คือ

– กลุ่มสตรีแม่บ้าน  บ้านโพนทอง                 หมู่ที่ 1

– กลุ่มทำขนม                บ้านหนองแต้น้อย             หมู่ที่ 2

– กลุ่มสตรีแม่บ้าน  บ้านโนนมะเกลือ              หมู่ที่ 3

– กลุ่มทำขนม                บ้านหนองป้าน                หมู่ที่ 4

– กลุ่มสตรีแม่บ้าน  บ้านเหล่าจั่น                  หมู่ที่ 5

– กลุ่มทำขนม                บ้านหนองโนทับม้า  หมู่ที่ 6

– กลุ่มทำขนม                บ้านโนนชาด                  หมู่ที่ 7

– กลุ่มสตรีแม่บ้าน  บ้านขี้เถ้า           หมู่ที่ 8

– กลุ่มสตรีแม่บ้าน  บ้านร่วมใจ 2                หมู่ที่ 9

– กลุ่มอาชีพทำขนม บ้านน้อยหนองแวง  หมู่ที่ 10

– กลุ่มสตรีแม่บ้าน  บ้านโนนเขวา                 หมู่ที่ 11

– กลุ่มสตรีแม่บ้าน  บ้านโพนทอง                 หมู่ที่ 12

– กลุ่มสตรีแม่บ้าน  บ้านเหล่าจั่น                  หมู่ที่ 13

– กลุ่มสตรีแม่บ้าน  บ้านหนองป้าน                หมู่ที่ 14

(3). กลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้าชุมชน  คือ

– กลุ่มสหกรณ์ หมู่ที่ 1 บ้านโพนทอง                        จำนวน   2  กลุ่ม

– กลุ่มสหกรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองแต้น้อย                   จำนวน   1  กลุ่ม

– กลุ่มสหกรณ์ หมู่ที่ 3 บ้านโนนมะเกลือ                   จำนวน   1  กลุ่ม

– กลุ่มสหกรณ์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองป้าน            จำนวน   1  กลุ่ม

– กลุ่มสหกรณ์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองโนทับม้า                  จำนวน   1  กลุ่ม

– กลุ่มสหกรณ์ หมู่ที่ 7  บ้านโนนชาด             จำนวน   1  กลุ่ม

– กลุ่มสหกรณ์ หมู่ที่  8 บ้านขี้เถ้า                          จำนวน   1  กลุ่ม

– กลุ่มสหกรณ์ หมู่ที่  9 บ้านร่วมใจ 2            จำนวน   1  กลุ่ม

– กลุ่มสหกรณ์ หมู่ที่ 10 บ้านน้อยหนองแวง                 จำนวน   1  กลุ่ม

– กลุ่มสหกรณ์ หมู่ที่ 11 บ้านโนนเขวา             จำนวน   1  กลุ่ม

– กลุ่มสหกรณ์ หมู่ที่ 12 บ้านโพนทอง            จำนวน   1  กลุ่ม

– กลุ่มสหกรณ์ หมู่ที่ 13 บ้านเหล่าจั่น             จำนวน   1  กลุ่ม

– กลุ่มสหกรณ์ หมู่ที่ 14 บ้านหนองป้าน                    จำนวน   1  กลุ่ม

– กลุ่มกองทุนเงินล้าน 14 กลุ่ม  ได้แก่           หมู่ที่ 1-14

(4).  กลุ่มอื่นๆ คือ

– กลุ่มฌาปณกิจหมู่บ้าน

– กลุ่มฌาปณกิจตำบล