a3

นางไพรินทร์  รินกระโทก

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)

a8

จ่าเอกอาคม  ฝนใจเมือง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น)

a2

จ่าเอกอภิสิทธิ์  ปะเวละทัง

นักจัดการงานทั่วไป

a1

นายภานุวัฒน์  คำพวง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

a5

จ่าเอกวีระศักดิ์  พลรักษา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ไพรวัลย์ คำไพ

นางไพรวัลย์  คำไพ 
เจ้าพนักงานธุรการ

a7

นายวิชัย  เวฬุวันเนาว์

คนงาน