a1 (1)

นางรัชฏา  อุทปา

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)

a1 (2)

นางสาวสุกัญญา  ปัตตะสงคราม

นักวิชาการเงินและบัญชี

a1 (3)

นายสมโภชน์  ลุนละวงศ์

นักวิชาการพัสดุ

a1 (6)

นางสาวสุธิชา  ปะนัดเท

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้